תקנון הטבות לגולשי עמודי הרשתות החברתיות "אלי איסוזו" של חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ:
במסגרת מבצעים, תחרויות ומשחקים שתערוך חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ברשתות החבריות של "אלי איסוזו":
www.facebook.com/Eli.Isuzu
www.instagram.com/eli.isuzu
www.tiktok.com/@eli.isuzu
במסגרת שיתופי פעולה של העמוד עם ספקים שונים, יוצעו למשתמשי האתר מעת לעת, מבצעים, חידונים ו/או תחרויות אשר יתבססו על כישוריהם ויכולותיהם של משתמשי האתר ויאפשרו להם לזכות בהטבות שונות. תנאים והוראות הנוגעים למבצעים ואשר אינם כלולים בתקנון זה, יפורסמו באתר במועדי פרסום הפעילויות.
השתתפות בכל אחד מהמבצעים, תחרויות ומשחקים, תהווה הסכמה להוראות תקנון זה ותנאי המבצעים. הזכאים להשתתף בפעילויות השונות:  זכאים להשתתף גולשי האתר אשר עמדו בתנאי תקנון זה במלואם.  ההשתתפות במבצעים ובפעילויות הינה אישית בלבד, משמע, על המשתתף למסור אך ורק את פרטיו האישיים כאמור בסעיף זה, ועל פרטיו להיות מעודכנים במערכת.  פרטי המשתתפים במבצעים יישמרו במאגרי יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ו/או שותפיה לקיום המבצעים.  יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהיה רשאית לחשוף מידע אישי זה, בין היתר, בכדי:
1. לציית להוראות כל דין ו/או להגן על זכויותיה של יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ו/או מי מטעמה.
2. לאכוף את הוראות תקנון זה.
3. לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.

מובהר בזאת, כי אין בהוראות סעיף זה בכדי לצמצם או לגרוע מהוראות הסכמי השימוש או הרישום החלים על רישום או שימוש במי משירותי יוניברסל משאיות ישראל בע"מ או שירותי רשתות חברתית.  במבצעים, בתחרויות ובמשחקים לא יהיו רשאים להשתתף מנהלי ועובדי יוניברסל משאיות ישראל בע"מ) לרבות ספקים או קבלנים עצמאיים העובדים עבור יוניברסל משאיות ישראל בע"מ (ובני משפחותיהם וכן כל אדם הקשור בניהול המבצעים בין במישרין ובין בעקיפין. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.  יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהיה רשאית לוודא את זהותם של המשתתפים במבצעים, בתחרויות ובמשחקים על מנת לוודא תקינותם ואמתותם בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות במועד מימוש ההטבה, ועל פי שיקול דעתה. כמו כן, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהיה רשאית לבדוק את עמידתו של כל משתתף בתנאי תקנון זה ואת זכאותו לקבלת הטבה בכל דרך שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה.  כל משתתף יהיה ראשי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד ולזכות בפרס אחד בלבד במסגרת השתתפות. כאמור – אלא אם נקבע אחרת מפורשות בהוראות הפעילות.

תוקף הפעילות:
 
תקופת הפעילות/המבצע/התחרות ו/או תקופת מימוש ההטבות יפורסמו במסגרת הוראות המבצעים ברשתות חברתית, פרטנית בנוגע לכל מבצע ו/או פעילות.  יוניברסל משאיות ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקצר, להאריך או לבטל את מי מהמבצעים ו/או הפעילות אם וכפי שתמצא לנכון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין שינוי או ביטול כאמור. בחירת הזוכים בפעילות והודעה על זכיה  אופן בחירת הזוכים בהטבות ואופן מימוש ההטבות יפורסמו במסגרת הוראות המבצעים/הפעילות/התחרות באתר פרטנית בנוגע לכל מבצע.  בחירת הזוכים בפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ו/או שותפיה לקיום המבצע ו/או הפעילות.  יוניברסל משאיות ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את ההטבות אם וכפי שתמצא לנכון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין שינוי או ביטול כאמור.  הודעה בדבר זכייה בהטבה תישלח למשתתפים באמצעות תיבת ההודעות האישית ברשתות חברתית, שתישלח לחשבון הרשתות חברתית ממנו שלח המשתתף הודעה.

בחלק מהתחרויות/מבצעים/פעילויות יידרש משתתף אשר קיבל הודעת זכייה להגיע למיקום מסוים לצורך קבלת ההטבה ו/או לחתום על אישור קבלת ההטבה. הגעה למיקום כאמור במועד ו/או חתימה על אישור כאמור מהווה תנאי מקדים ומחייב לקבלת ההטבה. במידה ומשתתף אשר קיבל הודעת זכייה לא יגיע במועד אשר יוגדר לצורך כך או יסרב לחתום על אישור כאמור ייחשב המשתתף כאילו וויתר על זכייתו ולא תהיה לו כל טענה או דרישה בנוגע לכך. בחירת זוכה מחליף:  באם לא יאותר משתתף אשר קיבל הודעת זכייה במועד בחינת הזכאות, תוך 48 שעות מרגע שליחת הודעת הזכייה, או אם יתברר כי משתתף, אשר קיבל הודעת זכייה במועד בחינת הזכאות, לא עמד בתנאי תקנון זה, אזי הזכאות לקבלת הפרס תועבר למשתתף אשר מבחינה כרונולוגית היה זכאי לקבלת הודעת הזכייה מקום לאחר המשתתף המקורי אשר קיבל את הודעת הזכייה כאמור. במקרה זה זכאותו של מקבל הודעת הזכייה המקורי תתבטל. מקרה של זכייה שלא כדין:  מבלי לגרוע מכלליות האמור, מקום בו יתגלה כי הזוכה בהטבה לא עמד במלוא הוראות תקנון זה, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהיה רשאית לדרוש כי ישיב לידיה את מלוא שווי ההטבה לאלתר ולזוכה שלא כדין כאמור לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך. הפרסים למשתתפים ההטבות/פרסים יפורסמו פרטנית בנוגע לכל מבצע/תחרות/פעילות במסגרת התאים שיפורסמו באותה תחרות.

חלוקת ההטבות/המתנות למשתתפים תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של יוניברסל משאיות ישראל בע"מ.  יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהא זכאית בכל שלב להחליף את ההטבה בהטבה בעלת ערך כספי דומה או גבוה יותר על פי שיקול דעתה הבלעדי.  מובהר כי יוניברסל משאיות ישראל בע"מ מתנה את קבלת ההטבה בפרסום שם ותמונת הזוכה וכן בליווי מתן ההטבה בכיסוי תקשורתי לרבות במסגרת פרסומות ו/או קידום מכירות מכל מין או סוג שהוא (כפי שתמצא לנכון) ההטבה הינה אישית, לזוכה בלבד, ואינה ניתנת להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחרים.

הערות כלליות:

השימוש הינו בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצעים בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהא רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך המבצעים, לשנות את ההטבות בכל שלב משלבי המבצעים, לשנות את תנאי המבצעים, בהודעה שתפרסם באתר או בכל מדיה אחרת כפי שתמצא לנכון. יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהא רשאית על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את המבצעים, או מי מהם, בכל עת בהודעה שתתפרסם מראש באתר או בכל מדיה אחרת כפי שתמצא לנכון.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, וכיו"ב אירועים שאינם תלויים יוניברסל משאיות ישראל בע"מ, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים במבצעים בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן לאי היכולת לממש את ההטבה עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בהטבה ו/או בקשר עם ההטבה ו/או לגבי מימושה. כמו כן, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה אשר ייגרמו לכל צד שלישי שהוא בקשר עם המבצעים ו/או הפעילויות.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצעים או את המבצעים כולם, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצעים, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.

מובהר כי השתתפות במבצעים הינה לצורכי שעשוע בלבד וכי ייתכן ויפלו במסגרתם טעויות. בכל מקרה, השתתפות במבצעים לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצעים, ניהולם, תוצאותיהם ו/או כל הכרוך בהם.

האחריות למימוש ההטבה הינה על המשתתפים בלבד. יוניברסל משאיות ישראל בע"מ לא תשא באחריות כלשהי לרבות בגין נזק או הפסד בגין מימוש ו/או אי מימוש ההטבה, כולה או חלקה, על ידי משתתף זוכה.

ההשתתפות במבצעים תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. יוניברסל משאיות ישראל בע"מ לא תשא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם למי מ המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם במבצעים ו/או בפעילויות.  כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על המשתתפים הזוכים במבצעים ויהיו על חשבונם ועל אחריותו של כל משתתף זוכה בלבד. יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על-פי דין, את פרטי המשתתפים הזוכים ו/או לנכות מס במקור. יוניברסל משאיות ישראל בע"מ לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכיית המשתתפים במבצעים.

מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף במבצעים ו/או של א יוניברסל משאיות ישראל בע"מ מנעה את יכולתו של משתתף לקחת חלק בתחרות תהא יוניברסל משאיות ישראל בע"מ פטורה מאחריות כלפי אותו משתתף.  בהשתתפותו בתחרות מסכים המשתתף בתחרות לכל הוראות תקנון זה, וכן פוטר את יוניברסל משאיות ישראל בע"מ מכל טענה או תביעה בכל הקשור למבצעים.  יוניברסל משאיות ישראל בע"מ תהא רשאית שלא לאפשר להשתתף במבצעים ו/או שלא למסור את ההטבה לידי מי שהשתתפותו בתחרות כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, או בניגוד להוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא.

מובהר בזאת, כי עובדת זכייתו של משתתף במבצעים עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים וכי בהשתתפותו במבצעים מביע המשתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים. למען הסר ספק מובהר כי המשתתף הזוכה מסכים ומאשר כי ייתכן עצם זכייתו בהטבה ומימוש ההטבה ילוו בסיקור תקשורתי ולא תהיה לו כל טענה או דרישה בגין ליווי תקשורתי זה אשר יהוו חלק אינטגרלי בהטבה וסירוב לליווי כאמור יהיה עילה מספקת לביטול זכייתו בהטבה.