תנאי שימוש

כללי
ברוך הבא לאתר הבית של חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "UTI"). אנו מודים לך על התעניינותך בשירותינו ועל ביקורך באתר זה (להלן: "האתר"), המשמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת משאיות יד שניה.

תנאי השימוש המובאים להלן יחולו על כל גלישה ו/או רכישת משאית באתר, על-ידי המשתמשים באתר, והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של UTI. אשר על כן, בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, שכן השימוש באתר זה מעיד על הסכמה לתנאים אלה.

UTI שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בהסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל המשתמשים באופן אוטומטי.

בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

שימוש באתר

1. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת משאית על-ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, ומסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
2. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטתUTI , ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי UTI בגין השימוש באתר, ובגין התכנים המוצגים באתר.
3. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו, ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו המשתמש נכנס לאתר זה. בפרט, המשתמש מתחייב שלא:

  • להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או העשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה או בכל דרך אחרת – בלתי חוקית.
  • לעשות שימוש באתר זה באופן שיגרום או עלול לגרום הפרת זכויות של אדם אחר.
  • לבצע הזמנה לא מורשית, שקרית או רשלנית.
  • לשנות, להתערב או להשחית בצורה כל שהיא את פני האתר, או את קוד התוכנה.
  • לנקוט בפעולה כל שהיא המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו.
  • להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות שלנו.

UTI שומרת לעצמה הזכות, לשלול ממשתמש האתר, גישה לאתר ו/או לבטל הזמנתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על UTI כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי.

4. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.
5. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתמונות המופיעות באתר מוצגות להמחשה בלבד.
6. UTI שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת, את המחירים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בגין כך.


רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיעו בדף ההרשמה, כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכד', וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה.

מיד לאחר הזנת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המשאית תסופק למשתמש אך ורק בכפוף לכך שהתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובכפוף לעמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש.

ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים, אסורה לחלוטין, ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של UTI בטלפון תוך יום עסקים, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, עסקת רכישה תיחשב מושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי המשתמש ואישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.

בקשה של משתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על-ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי) והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
האתר מכיל חומרים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו וגרפיקה, אשר חלקם בבעלות UTI וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה של UTI.

המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.

המשתמש מתחייב שלא להעביר אל האתר בכל דרך שהיא חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם ניתנה הסכמת UTI לכך, בכתב ומראשואך ורק במידה והמשתמש קיבל לשם כך את רשותו של בעל זכות היוצרים מראש בכתב.

נטל הראיה להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם זה יחול על המשתמש באופן בלעדי.

המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל חבות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה.

כל העברת חומר מהמשתמש באתר אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרת המשתמש לכך שבעל הזכויות הקנייניות בחומר שכזה העניק ל- UTI זכות שימוש באותם חומרים, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של UTI.

המידע בדבר פרטים, הנמסרים על-ידי המשתמש באתר, ככל שיימסרו על ידו, ישמר בשרתי האתר. UTI לא תעביר פרטים אלו, אלא במקרה בו ויינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו UTI ו/או האתר יעמדו בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את המידע על פי כל דין.

בכל מידע אישי שיספק המשתמש ל- UTI בשימושו באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה.

כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיהיה שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר, וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו.

לפרטים נוספים, ראה מדיניות פרטיות של האתר.

המשתמש מאשר, שידוע לו כי UTI עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב של האתר באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם, אין באמצעי אבטחה אלו כדי להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה למערכות המחשב של UTI, דבר העשוי לשבש ולהפריע לפעילות התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו ו/או זליגת המידע לגורמים שאינן מורשים.

אחריות
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל   

UTI עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר, שלמותו, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אין ביכולתה להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר והמידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית לשרתיו, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

בשום מקרה UTI לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל או השימוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על-ידי הצדדים, בין אם מבוסס על הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים או כל עילה אחרת.

 המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי UTI תהא פטורה מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורה להפרת תנאים אלו.

דיוור

המשתמש מאשר ומסכים, כי הפרטים והנתונים שימסרו על ידו ל- UTI יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המוחזקים באמצעים מגנטיים ו/או אופטיים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל UTI ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של UTI העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים בקשר לשירותים הניתנים על ידה.

המשתמש מסכים לכך ש- UTI תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאגרי המידע הנ"ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידה בקשר למשתמש, לחברות בנות ו/או קשורות, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חברות הקבוצה"), וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

שונות
התנאים המופיעים באתר זה מכילים את כל תנאי השימוש המוסכמים בין UTI למשתמש. כל אינפורמציה אחרת, בכתב או בעל פה (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסומי אחר), לא תחייב .

הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

יצירת קשר
בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, על המשתמש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בטלפון:884*.